Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

artikel 2. Algemeen

artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Artikel 5. betalingen

artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst

Artikel 6. Opschorting, staking en ontbinding

artikel 7. Overmacht

artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

artikel 9. Garanties, verjaringstermijn

artikel 10. Aansprakelijkheid

artikel 11. Vrijwaring

Artikel 12. Intellectuele eigendom

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden